Jiergearkomste

Op vrijdag 10 november organiseren wij de  jaarvergadering.
Dit jaar doen we dit boven op de terp in us Lokaal in Hegebeintum.

Nei it offisjele part is der efkes skoft mei kofje.
Eddy Wymenga ús gastsprekker.

“Gjin libben sunder oanpassing”

Eddy Wymenga (Drachten, 1962) is wurksum as ekolooch en fan 1988 ôf mei-oprjochter en -direkteur fan it ekologysk ûndersyksburo Altenburg & Wymenga yn Feanwâlden. Hy is yn it bysûnder belutsen by ûndersyk oan de ekology fan de Fryske boezem en trekfûgels yn West-Afrika. Mei-auteur fan it boek Living on the Edge, Wetlands and birds in a Changing Sahel (2010), oer it wol en wee fan trekfûgels yn de West-Afrikaanske Sahel.

In nijsgjirriche jûn!